New song by Chingiz !!

Chingiz Mustafayev, who successfully represented Azerbaijan in 2019, released a new song called “Can Can”.

The handsome singer released his music video on September 9.

The song has already reached 1.5 million views.

In the clip, Chingiz stars as a photographer who takes photos of her ex-girlfriend’s wedding with another man.😢😢

We would like to express that we love and appreciate this song very much and we would like you dear Eurovision fans to listen.

You can watch the song on YouTube below.

You can also add the song to your Spotify list ☺️☺️

What is your score for the song? We hope you liked it!!

Original lyrics;

Bizə nə oldu,gözmü dəydi ?
Axı nə oldu, bizə nə oldu ?
Kaş səni belə görməzdim,
Bu yuxudusa oyat məni nə olar.
Bizə nə oldu, çoxmu sevdim ?
Çoxmu gəldi sənə sevgim ?
Günahın hamısı məndədi,
Sənə nahaq dəyər verdim boşuna.
Yaranı saran,başına dönən yoxdumu ?
Can, Can
Nazını çəkib,qadanı alan yoxdumu ?
Can, Can
Əlini tutub,gözünə baxan yoxdumu ?
Can, Can
Səni görüblər,qəmli gəzirmişsən.
Eşitdim ki, biriyləsən, səhvlərinin əsirisən
Nə əkdinsə, onu biçdin
Bu yolu da özün seçdin, çox heyif.
Düşündün ki, yerim dolar daha yaxşı günün olar
Sən onu bilməliydin ki, çox istəyən azdan olar
Əzizim, Əzizim.
Yaranı saran,başına dönən yoxdumu ?
Can, Can
Nazını çəkib,qadanı alan yoxdumu ?
Can, Can
Əlini tutub,gözünə baxan yoxdumu ?
Can, Can
Səni görüblər,qəmli gəzirmişsən.

English translation;

What happened to us?
What happened, what happened to us?
I wish I didn’t see you like that,
What will happen if I wake up in this dream. What happened to us, did I love you so much?
Did you love me a lot?
All sin was in me,
I gave you wrong in vain.
Was there no one to heal the wound?
Oh my sweatheart
Didn’t he pull the trigger and take the woman?
Oh my sweatheart!
Didn’t he hold her hand and look her in the eye?
Oh my sweatheart
They saw you, you were walking sadly.
I heard that you are one, you are a prisoner of your mistakes.
Whatever you sow, you reap
You chose this path yourself, it’s a pity.
You thought the dollar would be a better day You should have known that those who want more will soon be few
My dear, my dear.
Didn’t he wrap the wound and turn it on his head?
Oh my sweatheart
Didn’t he pull the trigger and take the woman?
Oh my sweatheart
Didn’t he hold her hand and look her in the eye?
Oh my sweatheart
They saw you, you were walking sadly.

News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: